پنج‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1387
آدم

 ****

واسه آدم بودن ، حتما ً نباید آدم بود ...

واسه آدم بودن ، حتما ً باید آدم بود ...  

 

****