جمعه 27 دی‌ماه سال 1387
بهار ؟؟؟ کمبزه ؟؟؟ خیار ؟؟؟

**** 

آخرش هم من ربط بهار و کمبزه و خیار رو نفهمیدم ... 

 

****