چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1387
حسرت ...

**** 

خانم تو رو خدا ... جون بچه ات یه آدامس بخر !!! 

یه آدامس خرید به یاد بچه ی نداشته اش ... 

 

****