شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1387
لکه ی ننگ

**** 

دنبال یه سفید کننده ی قوی میگشت که لکه ننگ عشق رو از روی پیشونیش پاک کنه . 

 

****