سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1387
انتخابات

****  

کی میاد ؟؟؟ کی میمونه ؟؟؟ کی میره ؟؟؟ 

ناز و اطوار های انتخاباتی ... 

موسوی هم که آمدنی شد !!!  

خاتمی چه خواهد کرد ؟؟؟ 

دینگ دینگ دینگ  

لینگ لینگ لینگ 

بینگ بینگ بینگ  

 

****