دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1388
قفس

**** 

در قفس قلبش رو بست تا مرغ دلش هوای پریدن به سرش نزنه ...    

 

****