جمعه 13 شهریور‌ماه سال 1388
کت شلواریه !!!

**** 

 کت ... شلوار ... پیراهن ... کهنه ... 

می خریم .... 

.

اینقدر دلتنگی هاش کهنه شده بود که فروختشون به کت شلواری ... 

 

****