پنج‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1387
تسبیح

 ****

مردک تسبیح به دست گرفته بود و یکی یکی گناهانش را می شمرد ... 

  

****