جمعه 20 دی‌ماه سال 1387
سرنوشت

**** 

توی شیرجه ی سرنوشت با مغز خورد کفِ استخر زندگی !!! 

 

****