پنج‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1387
توزیع نرمال

**** 

بدون تو ، توزیع زندگیم دیگه نرمال نیست !!!

 

****