جمعه 8 خرداد‌ماه سال 1388
۲۲ خرداد

**** 

گره زدم ریسمان سبز آرزوهایم را به دست تقدیر ... 

شاید تو بیایی !!!  

شاید ...

 

****